• 483 320 735
  • kadlecova@dcjbc.cz
  • U Balvanu 2
  • Jablonec nad Nisou

Domov Lesní

Domov Lesní

Detaily

  • Odpovědný vedoucí: Mgr. Martina Hladíková
  • Telefon: 483 312 366
  • Email: hladikova@dcjbc.cz
  • Lesní 27a, Jablonec nad Nisou
  •  
    1) Cíle, zásady, cílová skupina, poslání.

    Cíle

    Vytvořit uživatelům zázemí, které je bude co nejvíce blížit životu ostatní populace a zároveň bude naplňovat jejich potřebu jistoty a bezpečí. Podporovat jejich sebevědomí, rozvíjet samostatnost podle individuálních schopností každého uživatele. Zároveň nabídnout možnost pracovního uplatnění v rámci pracovní terapie.

    Zásady

    • - respektování práv uživatele
    • - respektování volby uživatele
    • - respektování individuality uživatele
    • - respektování potřeb uživatele
    • - respektování celostního přístupu

    Cílová skupina

    Poskytujeme pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.Našimi uživateli jsou:

    • - osoby s mentálním postižením ve stupni závislosti I až IV.
    • - osoby bez psychiatrické zátěže
    • - bez potřeby trvalé zdravotní péče

    Věkové kategorie klientů:

    • - dorost 16-19 let
    • - mladí dospělí 19-26 let
    • - dospělí 27-64 let

    Poslání

    Lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří jsou závislí na podpoře a péči jiné osoby, usiluje organizace o vytvoření prostředí a podmínek, které se poodobají co nejvíce běžnému životu.

  •  

    2) Nabízené činnosti:

    • - poskytnutí ubytování a stravy
    • - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
    • - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
    • - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
    • - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
    • - sociálně terapeutické činnosti
    • - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
    • - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
    • - podpora vytváření a zdokonalování základních pracovník návyků
  •  
    3) Jednání se zájemcem o sociální službu, standard č. 3

    Zájemce se o sociální službě dozví:

    • - na webových stránkách, kde najde potřebné dokumenty
    • - telefonicky
    • - z informačního letáku
    • - osobní návštěva

    Jednání se zájemcem o službu:

    • - vedou: ředitelka organizace, sociální pracovník, vedoucí služby
    • - poskytují důležité informace o službě, seznámí zájemce s podmínkami a provozem služby, s rozsahem poskytované péče
    • - uskuteční prohlídku zařízení
    • - předají žádost o poskytnutí sociální služby, popř. její alternativní formu, pomáhají žadateli při vyplnění, pokud je potřeba
    • - sociální pracovník žádost zaeviduje
  •  
    4) Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, standard č. 4

    Smlouva se zájemcem se uzavírá písemně, na základě vyplněné a podepsané Žádosti o poskytnutí sociální služby. Je uzavřena mezi žadatelem, popř. jeho zákonným zástupcem a statutárním zástupcem organizace. Vzor Smlouvy je k dispozici u sociálního pracovníka. K dispozici je alternativní forma. Smlouva je ve dvojím vyhotovení, uzavíraná na dobu určitou, po adaptační době na dobu neurčitou.

  •  
    5) Úhrada za poskytované sociální služby

    Sociální služba se poskytuje za úhradu, dle aktuálního ceníku, který obdrží zájemce při jednání o službě. ceník je zveřejněn na webových stránkách zařízení. Výše úhrad se řídí platným zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006Sb.

  •  
    6) Stížnosti, standard č. 7

    Stížnost může podat: zájemce o službu, uživatel služby, zákonní zástupci, důvěrná osoba, zaměstnanec, kterého si uživatel vybral, jakýkoliv občan.

    Způsob podání stížnosti: ústně, písemně, anonymně do schránky, telefonicky, emailem, alternativní formou u neverbálně komunikujících.

    Stížnost může být uplatňována: u ředitele/ky zařízení, vedoucího sociálního úseky, vedoucí denní služby, u kteréhokoliv zaměstnance.

  •  
    7) Důvody ukončení poskytování sociální služby

    Uživatel může Smlouvu vypovědět kdykoliv i bez udání důvodu.

    Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z důvodů, kdy uživatel hrubě porušuje své povinnosti a závazky vyplývající ze Smlouvy.

  •  
    8) Prostředí, ve kterém je služby poskytovaná, kapacita

    Objekt je umístěn v klidné části centra města a je dobře dostupný MHD i pěšky. Nachází se mezi hlavním vlakovým nádražím a točnou tramvajové linky spojující Jablonec nad Nisou s Libercem. V blízkosti jsou zastávky MHD a poliklinika. Velkou výhodou je parkovací plocha před budovou. Kolem CDS je terasa, která je využívána k relaxaci a odpočinku. V sousedství je obchod s potravinami, kam si klienti mají možnost chodit nakupovat.

    Budova je dvoupodlažní, bezbariérová, vybavená specifickými pomůckami pro zajištění maximální nezávislosti uživatelů: stropní transportní zařízení, mobilní zvedací systém, sprchové a toaletní křeslo. Uživatelé mají možnost využívat odpočinkové místnosti. Dbáme na čistotu a hygienu.

    Kapacita služby:40 osob.

    Provozní doba:pondělí až pátek tj. pracovní dny od 6,30 do 16,30 hodin.

  •  
    9) Územní působnost sociální služby.

    Sociální služba je poskytována v rámci Libereckého kraje.

  •  
    10) Další informace

    Důležité informace o naší organizaci jsou uvedeny na webových stránkách: www.dcjbc.cz, informačních letácích. Informace jsou podávány osobně, pracovníky CDS.

  •  
    Transformace v Domově a Centru denních služeb

    Co je to Transformace?

    Transformace je změna velkokapacitních institucí pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běžné společnosti. Přestože lze v institucích poskytnout fyzické bezpečí, jídlo a střechu nad hlavou, nemohou lidem s postižením nabídnout pocit spokojenosti a úspěchu, který je spojen se začleněním do společnosti, s možností být milován a oceňován přáteli a příbuznými.

    Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.

    Zajímají Vás další informace o Transformaci sociálních služeb? Doporučujeme nahlédnout na webové stránky www.trass.cz

Kde nás najdete?

 
Domov Lesní
Domov Lesní
Domov Lesní
Domov Lesní
Máte zájem o

NAŠE SLUŽBY?